Ostrovní energetický provoz

Nový trend v moderní průmyslové a komunální energetice, při zajištění elektrické energie:

Ostrov1

Moderní energetika 3 tisíciletí je mimo dalšího charakterizovaná těmito moderními a progresivními trendy:

 • Zvyšuje se spolehlivost instalovaných výrobních zařízení
 • Servis je daleko sofistikovanější – krom standardních úkonů obsahuje i predikci možných budoucích problémů a tím výrazně zvyšuje bezpečnost provozu a přiměřené servisní náklady
 • Neustálá legislativní a cenová turbulence směřuje k tomu, že podstatná část nákladů na potřebné energie se odevzdává ve formě poplatků třetím stranám (distribučním závodům, prodejcům, zprostředkovatelům atd.)
 • Stále více a více se prosazuje energetický mix tedy orientace na diverzifikaci původu palivové složky – zemní plyn, biomasa, diesel.

Výše uvedené směřuje k tomu, že si čím dále tím více privátních subjektů uvědomuje, že je efektivnější vyrábět si potřebnou elektrickou energii sám a tuto si i spotřebovat – bez dalších distribučních a jiných poplatků.

Má-li na víc na palivové straně rozumnou a solidní alternativu – rychlou a dostupnou, tak je dosažen další klíčový parametr takovéhoto zařízení – a tím je bezpečnost provozu.

Celkovou situaci si uvědomují země Evropské unie, a proto se začíná energetika postupně směřovat k lokálním sítím a ostrovním provozům. V mnoha zemích Evropy jsou takovéto aktivity podporovány i legislativně.

ostrov2

Nabídka Team ENERGO s.r.o.

Kvalifikovaný a zkušený team naší firmy Team ENERGO s.r.o. Vám nabízí:

 • Zmonitorujeme veškeré potřebné energie Vašeho provozu (elektrická energie, teplo, chlad)
 • Detailně zanalyzujeme výkonové a časové hledisko Vašich potřeb
 • Navrhneme energetický OSTROVNÍ ZDROJ – tedy kogenerační zařízení, které bude moci nezávisle na vnější rozvodné elektrické síti, vyrábět potřebnou elektrickou energii a tuto bezpečně dodávat do místa spotřeby.
 • Celý navržený systém bude navíc ještě zálohován bezpečným alternativním zařízením, tak aby bylo vždy zajištěno dostatečné disponibilní krytí potřeby elektrické energie.
 • Jako zcela logickým krokem pak je i maximální využití vyrobeného tepla – buď pro technologické účely (sušení, výroba chladu, chemické procesy, apod.), nebo vytápění či dodávky TUV.
 • V případě, že nemáte dosud monitorovanou spotřebu EE, provedeme úvodní výpočty na základě informací od Vás a Vašich doložených faktur od příslušného dodavatele EE.
 • V dalším kroku budeme analyzovat – konfrontovat, všechny Vaše instalované spotřebiče s danou okamžitou potřebou EE.
 • Všechny tyto predikce budou v dalším kroku potvrzeny měření
 • Po detailním vyspecifikování potřeb EE, vyladíme hospodaření s vyrobeným teplem – spotřeby, akumulace, příp. posoudíme možnost výroby EE z vyrobeného tepla.
 • Navrhneme technickou koncepci zdroje – špičková technologie, optimální servis, smysluplná ekonomika
 • Po konečném stanovení technické koncepce zdroje vypracujeme všechny stupně projektové dokumentace (veškeré potřebné profese) a zajistíme veškerá potřebná jednání s dotčenými orgány.
 • Na základě uzavřené SoD provedeme kompletní realizaci na klíč.
 • Po řádném zkušebním provozu a předání díla jsme připraveni, v případě požadavku zajisti i veškerý potřebný provoz, přičemž zajištění servisu – záručního i pozáručního je samozřejmostí.
 • Při zajištění financování prostřednictvím bankovního sektoru poskytneme veškerou nezbytnou součinnost při projednávání
 • V případě zájmu umíme nabídnout i profinancování a provozování zařízení

LEGISLATIVA – Slovenská republika + příklad výnosové kalkulace

 1. Distribuční společnost (např. ZSDiS), potřebné podklady:
 • žádost o galvanické odpojení (volný styl – není formulář)
 • projekt galvanického odpojení ostrov3
 1. URSO, potřebné podklady:
 • žádost o potvrzení původu el. energie ……. (formulář na URSO)
 • potvrzení o galvanickém odpojení od ZSDiS
 • kolaudační souhlas

 

 

Poznámka: výše uvedené platí jen pro výrobny el. energie do 1 MW. Pro výrobny nad 1 MW je legislativa obsáhlejší.

 3.  Výpočet doplatku za výrobu 1 MWh dle vyhlášky č. 221/2013 Z. z. „Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike“,

Cena na celkový výkup energií na KVET – 80,26 euro / MWh (aktuálně platné pro Slovensko a rok 2016), která se skládá z doplatku a ceny na ztráty. Potom tedy:

 • 80,26 – 33,8520 = 46,41 euro/MWh
 • Cena za ztráty –  33,8520 euro/MWh
 • Doplatek –  46,41 euro/MWh

Na základě výše uvedené vyhlášky po výstavbě díla sepíše klient smlouvu s příslušným distribučním podnikem a bude osazeno měření, které bude monitorovat vyrobenou a spotřebovanou elektrickou energii a na základě tohoto měření bude prováděna fakturace doplatku – ergo jeho vyplácení.

4.  Typizovaný příklad: klient – firma „XY“ platí např. 95,- euro/MWh svému stávajícímu dodavateli elektrické energie. Nově bude inkasovat těchto 95,- euro/MWh vlastní firma „XY ENERGO“ + obdrží doplatek v dané výši – aktuálně 46,41 euro/MWh. Celkem tedy ostrovní technologie bude mít na výnosové stránce sumu 141,41 euro/MWh + výnosy za využití odpadního tepla generovaného při vlastní výrobě elektrické energie.

Popis systému OSTROVNÍ KONCEPCE

ostrov4

Klient přechodem od PŮVODNÍ KONCEPCE na novou OSTROVNÍ KONCEPCI má možnost 100% využít odpadní tepelné energie, která je průvodním jevem výroby elektrické energie v kogeneračních jednotkách. Navíc toto teplo může být k dispozici ve formě teplé vody, horké vody nebo páry a při použití absorpční chladící jednotky lze produkovat i chlad.

V případě absence potřeby tepla lze pomocí zařízení na principu ORC vyrobit další elektrickou energii.

Nový energetický OSTROVNÍ ZDROJ bude sestaven prioritně se zařízení na bázi kogeneračních jednotek s pístovými spalovacími motory. Výkonově může být takovýto energetický ostrovní zdroj koncipován od řádů stovek kW až po desítky MW.

Standardní koncepce jsou 2 až 3 kogenerační jednotky na zemní plyn a jako záložní zdroj je instalováno elektrické zdrojové soustrojí dieselagregát.

Po tepelné příp. chladící stránce lze systém velmi variabilně přizpůsobit potřebám klienta resp. jeho požadavkům na dodávky tepla či chladu.

V případě dostupnosti alternativního paliva – dřevní štěpky umíme navrhnout i více palivový zdroj (!)

Vizualizace systému OSTROVNÍ KONCEPCE na dispečinku provozovatele a servisního střediska

Obrazovka prezentující ENERGOCENTRUM

Obrazovka prezentující ENERGOCENTRUM

Obrazovka prezentující CELKOVÝ PŘEHLED - jednotlivé haly a energocentrum

Obrazovka prezentující CELKOVÝ PŘEHLED – jednotlivé haly a energocentrum

Obrazovka prezentující CHLADICÍ OKRUH

Obrazovka prezentující CHLADICÍ OKRUH

Obrazovka prezentující TEPELNÉ ČERPADLO typu VZDUCH - VZDUCH

Obrazovka prezentující TEPELNÉ ČERPADLO typu VZDUCH – VZDUCH

Obrazovka prezentující TEPELNÉ ČERPADLO typu VZDUCH – VODA

Obrazovka prezentující TEPELNÉ ČERPADLO typu VZDUCH – VODA

Námi navrhovaný řídicí systém (v tomto konkrétním případě použit PROMOTIC) umožňuje mimo svoji řídicí funkci i plnou vizualizaci provozu, tak aby obsluha a servisní středisko měli dokonalý přehled o provozu zařízení. Samozřejmostí je i provozní deník, zaznamenávající všechny události, tak aby provozovateli byl k dispozici vždy komplexní report.

Mimo provozní deník lze zde naleznout i kompletní historii – tedy komplexní ucelené provozní záznamy a dále zde je i panel alarmu – upozorňující obsluhu na případné poruchy, havárie či plánované provozní stavy.

Příklady uplatnění OSTROVNÍ KONCEPCE

Námi navržené řešení je vhodné pro všechny typy subjektů, kde lze očekávat dlouhodobou energetickou náročnost:

 • Chemické provozy
 • Pivovary, sladovny
 • Kryté plavecké bazény, aquaparky, lázeňská zařízení
 • Průmyslové podniky – dřevozpracující průmysl – pily, strojírenství, slévárenství, prádelny, čističky ČOV, potravinářský průmysl
 • Datová centra
 • Nemocnice, plně vybavené hotely (bazén, wellness, sauny)
 • Masokombináty

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE

FFFFVýstřižekSSS